Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zápisnice OZ

Zápisnica z OZ konaného dňa 27.11.2019 05/2019

Príloha č. 3 - VZN č. 04/2019 Zmena č. 04/2018 ÚP obce Trakovice Stiahnuté: 24x | 12.12.2019

Príloha č. 4 - Návrh VZN č. 08/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Stiahnuté: 37x | 12.12.2019

Príloha č. 5 - Návrh VZN č. 06/2019 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 25x | 12.12.2019

Zápisnica z OZ konaného dňa 10.10.2019 04/2019

Zápisnica z OZ konaného dňa 10.10.2019 04/2019 Stiahnuté: 88x | 18.10.2019

Príloha č. 1 - Pozvánka na zasadnutie 10.10.2019 Stiahnuté: 30x | 18.10.2019

Príloha č.2 - Rozpočet na rok 2019 3. úprava Stiahnuté: 38x | 18.10.2019

Zápisnica z OZ konaného dňa 31.07.2019 03/2019

Zápisnica z OZ konaného dňa 31.07.2019 03/2019 Stiahnuté: 132x | 01.08.2019

Príloha č. 1. - Pozvánka na zasadnutie 31.7.2019 Stiahnuté: 64x | 01.08.2019

Príloha č. 2 - Smernica 01/2019 Stiahnuté: 69x | 01.08.2019

Príloha č. 3 - Správa o plnení úloh KPSS obce Trakovice za rok 2018 Stiahnuté: 117x | 01.08.2019

Príloha č. 4 - Zásady odmeňovania poslancov OZ Trakovice Stiahnuté: 72x | 02.08.2019

Zápisnica z OZ konaného dňa 29.5.2019 02/2019

Zápisnica z OZ konaného dňa 29.5.2019 025/2019 Stiahnuté: 90x | 31.07.2019

Príloha č. 1 - Pozvánka na zasadnutie 29.5.2019 Stiahnuté: 54x | 31.07.2019

Príloha č. 2 - VZN č. 03/2019 o výške mesač. príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a škol. zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trakovice Stiahnuté: 53x | 31.07.2019

Príloha č. 3 - rozpočet na rok 2019 - 2. úprava Stiahnuté: 68x | 31.07.2019

Príloha č. 4 - Záverečný účet za rok 2018 Stiahnuté: 52x | 31.07.2019

Príloha č. 5 - Plán odpadového hospodárstva na roky 2016 - 2020 Stiahnuté: 46x | 31.07.2019

Príloha č. 6 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Trakovice a s majetkom štátu, ktorý obec užíva Stiahnuté: 82x | 31.07.2019

Príloha č. 7 - Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Trakovice Stiahnuté: 55x | 31.07.2019

Zápisnica z OZ konaného dňa 6.3.2019 01/2019

Príloha č. 4 - VZN č. 02/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Trakovice Stiahnuté: 77x | 18.03.2019

Stránka