Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka /SHR/ podľa zákona č. 219/1991 Zb. 

O zápise do evidencie vydá obecný úrad samostatne hospodáriacemu roľníkovi osvedčenie. Súčasne upovedomí príslušný orgán vykonávajúci správu dane, príslušnú poisťovňu, príslušný orgán štátnej štatistiky a príslušný orgán vykonávajúci sociálne zabezpečenie; rovnako sa postupuje pri zmene a zániku skutočností vedených v evidencii a pri ukončení poľnohospodárskej výroby.

Na základe upovedomenia pridelí príslušný orgán štátnej štatistiky samostatne hospodáriacemu roľníkovi identifikačné číslo, ktoré si obecný úrad zapíše do evidencie.

Samostatne hospodáriaci roľník vykonáva poľnohospodársku výrobu vo vlastnom mene, na vlastný účet a zodpovednosť.

V evidencii je uvedené meno a priezvisko samostatne hospodáriaceho roľníka, miesto jeho trvalého bydliska, rodné číslo, prípadne údaje o osobitnom oprávnení alebo povolení, pokiaľ sa na určitý druh činnosti podľa osobitných predpisov vyžadujú a deň zápisu do evidencie.

Samostatne hospodáriaci roľník ohlási obecnému úradu do 15 dní zmenu skutočností vedených v evidencii, ako aj ukončenie svojej poľnohospodárskej výroby.

Pri ukončení SHR si podá na obecný úrad žiadosť o zrušenie a obecný úrad osvedčenie o SHR zruší.

 

Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie SHR - tu ku stiahnutiu

Žiadosť o zrušenie osvedčenia SHR  -  tu ku stiahnutiu