Navigácia

Výber jazyka

Obsah

OBEC TRAKOVICE

SMERNICA č. 01/2018

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou

(podľa prílohy zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

 

 

 1. Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy .....................................................            5,0 €
 2. Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík........................................         2,0 €
 3. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným

       úradom medzi štátnymi občanmi SR ..........................................................       20,0 €

 1. Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi

        štátnymi občanmi SR...............................................................................          20,0 €

 1. Osvedčenie podpisu na listine za každý podpis .........................................         2,0 €
 2. Osvedčenie odpisu listinnej podoby za každú stranu .................................         2,0 €
 3. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a 

v        žiadosti o odpis registra trestov....................................................................        2,0 €

 1. Vydanie rybárskeho lístku
 1.  týždenný......................................................................................................        1,50 €
 2.  mesačný.......................................................................................................       3,0   €
 3.  ročný  ..........................................................................................................        7,0  €
 4.  trojročný  .....................................................................................................      17,0 €

   9.Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre 

 1.  právnickú osobu  .........................................................................................      30,0 €
 2.  fyzickú osobu .............................................................................................       10,0 €
 1. Ohlásenie drobnej stavby...............................................................................     10,0 €
 2. Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií.................................     80,0 €

  12. Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné    

        nehnuteľnosti  ...............................................................................................    30,0  €

 1. Vydanie osvedčenie o zápise SHR do evidencie .........................................       6,50 €
 2. Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise SHR........     1,50 €