Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Daň za psa

Daňová povinnosť vzniká majiteľovi psa prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa. 
Daňové priznanie treba podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote aj zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie, resp. jeho alikvotnú časť (podľa počtu mesiacov príslušného zdaňovacieho obdobia). 
Daňovníkovi bude vydaná pre psa registračná zámka. 


Podmienky držania psov na území obce Trakovice upravuje VZN č. 1/2014, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Trakovice   tu ku stiahnutiu


Výška poplatku 

Je uvedená v platnom VZN 07/2019  (VZN č.07 2019.pdf) o miestnej dani za psa a činí 5,0 €/ rok.

Výška poplatku za známku pre psa je 3,50 €. 

Daňová povinnosť zaniká majiteľovi psa prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 
Zánik daňovej povinnosti (úhyn psa, krádež, utratenie, predaj a pod.) oznamuje daňovník najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.  


Tlačivá 
Pre priznanie, odhlásenie a oslobodenie dane za psa je potrebné vyplniť príslušné tlačivo pre priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje 
Tlačivo pre priznanie dane za psa - tu ku stiahnutiu

Vybavuje: 
Ľubica Kršková 
telefón: 033/7434222 
e-mail: lubica.krskova@trakovice.sk