Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Daň za psa

Daňová povinnosť vzniká majiteľovi psa prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa. 
Daňové priznanie treba podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote aj zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie, resp. jeho alikvotnú časť (podľa počtu mesiacov príslušného zdaňovacieho obdobia). 
Daňovníkovi bude vydaná pre psa registračná zámka. 

Výška poplatku 
Je uvedená v platnom VZN 3/2012  ( tu ku stiahnutiu ) o miestnej dani za psa a činí 3,50 €/ rok.

Výška poplatku za známku pre psa je 3,50 €. 

Daňová povinnosť zaniká majiteľovi psa prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 
Zánik daňovej povinnosti (úhyn psa, krádež, utratenie, predaj a pod.) oznamuje daňovník najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.  


Tlačivá 
Pre priznanie, odhlásenie a oslobodenie dane za psa je potrebné vyplniť príslušné tlačivo pre priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje 
Tlačivo pre priznanie dane za psa - tu ku stiahnutiu

Vybavuje: 
Ľubica Kršková 
telefón: 033/7434222 
e-mail: lubica.krskova@trakovice.sk