Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Poplatok za malý zdroj znečistenia ovzdušia

v zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov je právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia na území obce Trakovice povinná :

1. oznámiť každoročne do 15. februára Obci Trakovice za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľov palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení

2. oznámiť Obci Trakovice zánik, resp. zmenu prevádzkovateľa MZZO do 15 dní odo dňa zániku, resp. zmeny a zároveň oznámiť údaje pre výpočet poplatku za obdobie príslušného roka, v ktorom MZZO prevádzkoval

Súvisiace predpisy :

- zákon NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 

- zákon NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov   

- VZN obce Trakovice č. 03/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Trakovice     

Tlačivo :    

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom   Oznámenie údajov ....pdf (49.9 kB)