Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN obce

Rok 2018

VZN č. 01/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Trakovice

VZN 1 2018.pdf Stiahnuté: 74x | 15.05.2018

VZN č. 02/2018

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trakovice

VZN č. 02 2018.pdf Stiahnuté: 37x | 23.04.2018

VZN č. 03/2018

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia na území obce Trakovice

VZN č. 03 2018.pdf Stiahnuté: 35x | 23.04.2018

Rok 2017

VZN 01/ 2017 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriadovateľom je obec Trakovice

vzn 01 2017 schv.pdf Stiahnuté: 76x | 28.09.2017

VZN č. 02/2017 o číslovaní stavieb na území obce Trakovice

vzn č.022017.pdf Stiahnuté: 100x | 28.09.2017

VZN č.03 2017 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školu Trakovice

vzn 032017.pdf Stiahnuté: 69x | 30.01.2018

VZN č. 04/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

vzn 042017.pdf Stiahnuté: 83x | 30.01.2018

VZN č 05/2017 Prevádzkovanie pohrebiska na území obce Trakovice

vzn 05 2017.pdf Stiahnuté: 83x | 30.01.2018

VZN č. 06/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 06 2017.pdf Stiahnuté: 75x | 30.01.2018

VZN č 07/2017 o dani z nehnuteľností

vzn 07 2017.pdf Stiahnuté: 111x | 30.01.2018

VZN č 08/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na uzemí obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času

vzn 08 2017.pdf Stiahnuté: 87x | 30.01.2018

Rok 2016

VZN 02/2016 o nakladani s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na územi obce Trakovice

vzn 02 2016.pdf Stiahnuté: 86x | 12.02.2018

VZN 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

neplatné - schválené nové VZN č. 06/2017

vzn 03 2016.pdf Stiahnuté: 83x | 12.02.2018

VZN 4/2016 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

vzn 04 2016.pdf Stiahnuté: 98x | 28.09.2017

VZN 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce a centrách voľného času

neplatné - schválené nové VZN č. 08/2017

vzn 05 2016.pdf Stiahnuté: 90x | 12.02.2018

VZN 6/2016 o dani z nehnuteľností

neplatné - schválené nové VZN č. 07/2017

vzn 06 2016.pdf Stiahnuté: 95x | 12.02.2018

VZN 7/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Trakovice

vzn 07 2016.pdf Stiahnuté: 89x | 28.09.2017

Rok 2015

VZN 01/2015Zmeny 03/2014 Územného plánu obce Trakovice

vzn 01 2015.pdf Stiahnuté: 90x | 28.09.2017

VZN 02/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhovom mieste a trhový poriadok v obci Trakovice

vzn 02 2015.pdf Stiahnuté: 72x | 28.09.2017

VZN 03/2015 o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstarávaných z verejných prostriedkov

vzn 03 2015.pdf Stiahnuté: 122x | 28.09.2017

Stránka