Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN obce

Rok 2019

VZN č. 01/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trakovice

VZN č. 01/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trakovice

VZN č. 012019.pdf Stiahnuté: 60x | 11.03.2019

VZN č. 02/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Trakovice

VZN č. 02/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Trakovice

VZN č.022019.pdf Stiahnuté: 40x | 11.03.2019

VZN č. 03/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trakovice

VZN 03 2019.pdf Stiahnuté: 21x | 30.05.2019

Rok 2018

VZN č. 01/2018 - ruší sa, nahradené VZN č. 02/2019

VZN č. 01/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Trakovice

VZN 1 2018.pdf Stiahnuté: 146x | 11.03.2019

VZN č. 02/2018 - ruši sa, nahradené VZN č. 01/2019

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trakovice

VZN č. 02 2018.pdf Stiahnuté: 99x | 11.03.2019

VZN č. 03/2018

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia na území obce Trakovice

VZN č. 03 2018.pdf Stiahnuté: 111x | 23.04.2018

VZN č. 04/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

VZN 4 2018.pdf Stiahnuté: 64x | 10.01.2019

VZN č. 05/2018, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov obce na vykonanie opatrení sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurately

VZN 5 2018.pdf Stiahnuté: 51x | 10.01.2019

VZN č. 06/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce a v centrách voľného času

VZN č. 06/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce a v centrách voľného času

VZN č. 062018.pdf Stiahnuté: 64x | 30.11.2018

VZN č. 07/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 7 2018.pdf Stiahnuté: 49x | 30.11.2018

Rok 2017

VZN 01/ 2017 - ruší sa, nahradené VZN 01/2018

VZN 01/ 2017 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriadovateľom je obec Trakovice

vzn 01 2017 schv.pdf Stiahnuté: 131x | 30.03.2018

VZN č. 02/2017 o číslovaní stavieb na území obce Trakovice

vzn č.022017.pdf Stiahnuté: 175x | 28.09.2017

VZN č.03 2017 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školu Trakovice

vzn 032017.pdf Stiahnuté: 161x | 30.01.2018

VZN č. 04/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

vzn 042017.pdf Stiahnuté: 139x | 30.01.2018

VZN č 05/2017 Prevádzkovanie pohrebiska na území obce Trakovice

vzn 05 2017.pdf Stiahnuté: 153x | 30.01.2018

VZN č. 06/2017 - ruší sa, nahradené VZN č. 07/2018

VZN č. 06/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 06 2017.pdf Stiahnuté: 146x | 31.12.2018

VZN č 07/2017 o dani z nehnuteľností

vzn 07 2017.pdf Stiahnuté: 191x | 30.01.2018

VZN č 08/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na uzemí obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času

vzn 08 2017.pdf Stiahnuté: 147x | 30.01.2018

Rok 2016

VZN 02/2016 o nakladani s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na územi obce Trakovice

vzn 02 2016.pdf Stiahnuté: 148x | 12.02.2018

VZN 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

neplatné - schválené nové VZN č. 06/2017

vzn 03 2016.pdf Stiahnuté: 152x | 12.02.2018

Stránka