Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Stavebné úpravy a udržiavacie práce

Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti sa doručí ohlásenie na obecný úrad Trakovice. Toto ohlásenie je stavebník povinný uskutočniť písomne vopred. 

Pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou sa doručí ohlásenie na obecný úrad Trakovice. 
Toto ohlásenie je stavebník povinný uskutočniť písomne vopred. 

Stavebné úpravy/udržiavacie práce môže stavebník uskutočniť len na základe písomného vyjadrenia Obce Trakovice, že nemá námietky proti ich realizácii. 

Potrebné doklady
1. Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe. V prípade podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti, je stavebník povinný priložiť písomné súhlasy všetkých spoluvlastníkov nehnuteľností uvedených v liste vlastníctva, ak nie sú všetci stavebníkmi. 
2. Zjednodušená projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach. 
3. Kópia z katastrálnej mapy. 
4. Stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo ak ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území. 
5. Stanovisko správcu bytového domu. 

Na stiahnutie: tlačivo – ohlásenie stavebných úprav   tu ku stiahnutiu

                                  -  ohlásenie udržiavacích prác   tu ku stiahnutiu

                                  -  tlačivo súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

                                                                                      tu ku stiahnutiu

Poplatok:  10,- Eur 

Vybavuje: Ľubica Kršková 
                  kontakt: 033/7434222 
                  email : lubica.krskova@trakovice.sk