Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Poplatok za komunálny odpad 

 Platné predpisy: Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
a VZN č. 07/2018 (tu ku stiahnutiu )  o miestnom poplatku za komálne odpady a drobné stavebné odpady 

Poplatok platí poplatník, ktorým je 
fyzická osoba (FO), ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená  užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo  záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území           obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha, 
právnická osoba (PO), ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie, 
podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. 

Sadzba poplatku : 

Obec stanovuje pri množstvovom zbere sadzbu poplatku : 

a) fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom - 0,01336  €/ l kom. odpadu

b) právnická osoba a podnikateľ - 0,03200  €/l kom. odpadu 

Výška poplatku sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby.

a) fyzická osoba, ktorá má 120 l  zbernú nádobu  0,01336 x 120 x 26 x 1,0 = 41,68  €

    fyzická osoba, ktorá má 110 l  zbernú nádobu   0,01336 x 110 x 26 x 1,0 = 38,21  €

b) práv.osoba a podnikateľ,ktorý má 120 l zber.nádobu 0,03200 x 120 x 26 x 1,0 = 99,84 €

    práv.osoba a podnikateľ,ktorý má 110 l zber.nádobu 0,03200 x 110 x 26 x 1,0 = 91,52 €

Poplatok za výmenu smetnej nádoby je 10,0 € 

 

Vybavuje:  Ľubica Kršková

                  telefón : 033/7434222

                  e-mail : lubica.krskova@trakovice.sk