Navigácia

Výber jazyka

Obsah

O pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej príslušný cestný správny orgán v zmysle § 3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy a teda aj:

 • vjazd z miestnej komunikácii, (vjazd: priame prepojenie pozemku stavby s exist. komunikáciou)
 • vjazd z účelovej komunikácii,
 • pripojenie miestnej komunikácie (pripojenie: "nová" komunikácia sa pripája na exist. komunikáciu)
 • pripojenie účelovej komunikácie

Podať žiadosť o povolenie vjazdu alebo s nimi súvisiacich prác je oprávnený vlastník pozemku alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok na požadovaný účel.

Potrebné doklady:

 • žiadosť o povolenie na vjazd z miestnej resp. účelovej komunikácii

Prílohy k žiadosti:

 • doklad, ktorým žiadateľ preukazuje právo uskutočniť na pozemku vjazd,
 • dokumentácia vjazdu v dvoch vyhotoveniach,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,

Poplatok:  

 • vydanie povolenia na zriadenie vjazdu na pozemok z miestnej komunikácie - 30,0 € 

 

Pozn.: Od poplatku sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.


Súbory na stiahnutie:

 • Žiadosť o povolenie na vjazd z miestnej komunikácii - tu ku stiahnutiu
 •  tlačivo súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov    tu ku stiahnutiu