ObecTrakovice
Obec Trakovice

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ZVAZU ZÁHRADKÁROV (ZO SZZ) TRAKOVICE

Slovenský zväz záhradkárov je dobrovoľným, samostatným a nepolitickým združením záujemcov o záhradkársku činnosť vo všetkých jej formách (ovocinárstvo, zeleninárstvo, vinohradníctvo, kvetinárstvo, záhradníctvo).

Jeho poslaním je organizovať, zabezpečovať a rozvíjať záhradkársku činnosť, spolupracovať na tvorbe a ochrane životného prostredia, zastupovať, vyjadrovať a uspokojovať záujmy a potreby svojich členov a pomôcť vytvárať im podmienky na aktívny odpočinok.

Slovenský zväz záhradkárov (SZZ) sa v roku 1957 pretransformoval z predchádzajúcej – už niekoľko desaťročí trvajúcej Slovenskej ovocinárskej spoločnosti (SOS), ktorú založili pokrokoví slovenskí ovocinári v roku 1920.

V Trakoviciach sa organizovaná záhradkárska činnosť započala zriadením tzv. Panšule (ovocinárskej škôlky) a ustanovením Jozefa Šestáka za jej obhospodarovateľa. Podnety na tento proces boli jednak od štátu (1. ČSR), ktorý sa snažil o rozvoj zaostalého vidieku na Slovensku, a jednak od Karola Heidlera (člena ÚV SOS) a Pavla Šindela (správcu a učiteľa školy v Trakoviciach). Jozef Šesták bol po K. Heidlerovi a P. Šindelovi prvým Trakovičanom vstupujúcim do radov členstva SOS a neskôr aj prvým a dlhoročným predsedom Miestnej odbočky SOS (MO SOS) v Trakoviciach.

Od roku 1960 datujeme vznik novej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov (SZZ), ktorá však vznikla z pôvodnej (SOS) premenovaním v súlade so zmenami na republikovej úrovni.

História vzniku organizovaného záhradkárstva v Trakoviciach

Krátko po vzniku 1. ČSR bola z podnetu pokrokových ovocinárov na Slovensku založená Slovenská ovocinárska spoločnosť (SOS), ktorá položila základy organizovanej činnosti ovocinárov. Stalo sa tak na ovocinárskej výstave v Bratislave v roku 1920, kde sa stretli takíto nadšenci zo všetkých kútov Slovenska. (100 rokov od založenia). Zakladajúcich členov bolo 78 a za 5 rokov ich počet vzrástol iba na 460, čo bolo zanedbateľné číslo. V ďalších rokoch však činnosť začala naberať na obrátkach, vďaka novému predsedovi Viktorovi Buchtovi a ostatným aktívnym členom ÚV SOS. Odbočiek po celom Slovensku ako aj radových členov postupne pribúdalo.

Trakovice, ako malá, neznáma obec, vstúpili na organizovanú ovocinársku pôdu už v roku 1925, keď na podnet člena ÚV SOS – Karola Heidlera a správcu tunajšej školy učiteľa Pavla Šindela bol vyčlenený cca 40-árový pozemok pri Dudváhu (tzv. Panšula) na ovocnú škôlku a na jej obhospodarovanie získali mladého zapáleného ovocinára, záhradkára a neskôr aj včelára – Jozefa Šestáka.

SOS po svojom ustanovení začala vydávať odborný časopis Slovenské ovocinárstvo a od roku 1925 tak pravidelne, každý druhý mesiac, jedno číslo prichádzalo aj do Trakovíc J. Šestákovi. To boli základné predpoklady k získavaniu nových informácií, vedomostí a šíreniu poznatkov.

Jozef Šesták v Panšule vysádzal, štepil a obhospodaroval plánky a správca školy Šindel sem chodil so školopovinnými deťmi na praktickú výučbu ovocinárstva ale tiež záhradkárstva. Ovocinárska osveta sa šírila aj v radoch dospelých, a tak do SOS vstupovalo čoraz viac záujemcov, ktorí dali základ vzniku odbočky SOS v Trakoviciach po vzore veľkých miest (Trenčín, Prievidza, Hlohovec, Topoľčany, Nitra...) Známymi členmi spolku od prvých rokov boli Imrich Šoka, Augustín Gerinec a Vendelín Baroš. Intenzívnou spoluprácou členov SOS s ostatnými obyvateľmi dediny a so správou obce bol položený základ väčšiny ovocných alejí pozdĺž poľných a dopravných ciest, sprievodnej zelene pred domami, ale hlavne výsadieb v prídomových záhradách. Doteraz sa zachovali torzá čerešňových výsadieb na Maksavách (Linaje), hruškových pri malženickej ceste, lipy na cintoríne a aj jednotlivé stromy moruší, či marhúľ v súkromných záhradách. Dve viac ako 80-ročné hrušky rastú na pozemku bývalej rímsko-katolíckej ľudovej školy (teraz vedľa základnej školy smerom ku zbernému dvoru). Naša organizácia eviduje tieto pamätné stromy, označila ich informačnými tabuľkami a v ich blízkosti, v spolupráci s obecným úradom, vysadila dve mladé jablone starých krajových odrôd, vrúbľovaných na vysoko-kmenných podpníkoch (Krasokvet a Parména zlatá).

Najaktívnejšiu činnosť Miestna odbočka Slovenskej ovocinárskej spoločnosti (MO SOS) v Trakoviciach vykazovala od roku 1925 do rokov 1957 – 1960. K 24.1.1937 mala 12 členov: P. Šindel, J. Šesták, A. Gerinec, I. Šoka, V. Baroš, J. Lopašovský, Š. Jančovič, K. Hýbela, J. Komarňanský, M. Taraba, A. Lopašovský a A. Sitár. V tomto roku bola členská základňa porovnateľná (čo do počtu) s takými mestami, ako sú Piešťany a Hlohovec.

Za Slovenského štátu Panšulu viedol správca školy Ľudovít Hadry a po vojne 5 rokov (do roku 1950) správca školy Michal Tomašovič, už však na pozemku za školou (dnešný zberný dvor). Predsedom MO SOS bol až do r. 1960 Jozef Šesták (35 rokov).

V rokoch 1960 – 1962 Alexander Bučko, 1962 – 1964 Viliam Baroš, 1964 – 1966 opäť Jozef Šesták a od roku 1966 – 1995 Albert Blažo (zať Imricha Šoku a otec Štefana Blaža, súčasného člena výboru a predsedu vinárskej komisie (30 rokov), 1995 – 2010 Karol Cvíčela (15 rokov), 2010 – doteraz Ivan Šipkovský.

V roku 1960 mala organizácia 30 členov, v roku 1977 až 120 členov. Po nežnej revolúcii (1989) nastáva všeobecný úpadok záhradkárčenia, no našej organizácie sa našťastie nedotkol v takej výraznej miere ako v mnohých iných obciach a mestách po celom Slovensku. Vďaka neutíchajúcemu entuziazmu podpredsedu a neskôr predsedu Karola Cvíčelu a jeho kolegov vo výbore (Stanislav Pocisk, Albert Blažo, Karol Žemla, Valerián Mužila, Štefan Krajčovič, Ladislav Gula, Ivan Gula, Jozef Bokor a Jozef Bučko) organizácia neúnavne pokračovala v organizovaní výstav, zájazdov, poradenskej činnosti, ako aj v nábore nových členov a za pochodu sa dokázala pretransformovať na modernú spoločenskú zložku hodnú 21. storočia.

(Údaje sú prevzaté z publikácie: I. Šipkovský, Život v záhradách – 90 rokov trakovických záhradkárov, Tripsoft Trnava, 2015.)

Súčasnosť záhradkárskej organizácie v Trakoviciach

Od roku 2010 dochádza v našej organizácii k renesancii záhradkárskej činnosti. V zhode s medzinárodnými trendami sme nastúpili na novú cestu organizovania celospoločenských podujatí, návratu k tradíciám a folklóru a v základnej činnosti propagujeme trvalo udržateľný rozvoj a hospodárenie na ekologických princípoch. Vplyvom nových skúseností, prihliadnuc ku klimatickým zmenám, považujeme ekologizáciu záhradkárstva za nespornú prioritu súčasnosti a presadzovanie záhrad bez chémie nadobúda iný, životodarný rozmer.

Vo februári t. r. sa v našej organizácii konali voľby po piatich rokoch, ktoré tento nový nastupujúci trend nielen potvrdili, ale ho aj zvýraznili rozšírením o ďalších, ekologicky zmýšľajúcich členov výboru – Ing. Miroslava Kociana, Ing. Miroslava Nováka, Radoslava Bališa, Miloša Martinoviča a Patrika Ščibravého.

Rok 2020, hlavne jeho prvá polovica, je poznamenaná pandémiou koronavírusu a zákazom zhromažďovania väčšieho počtu ľudí. V dôsledku týchto a ďalších vládou nariadených obmedzení sme boli nútení zrušiť väčšinu našich už tradičných aktivít, resp. zabezpečovať ich bez účasti verejnosti. Tak sme (ako symbol) postavili aj zváľali máj na Pažiti (členovia výboru) a po čiastočnom uvoľnení bezpečnostných opatrení realizovali už skôr zabezpečený dvojdňový autobusový zájazd do tokajskej oblasti na východe Slovenska. Nevynechali sme ani výjazdové zasadnutie výboru v „Našej osade“ na upravenom pravom brehu Dudváhu.

K našim už zaužívaným a tradičným každoročným aktivitám patrí reprezentačný ples, brigáda ku Dňu Zeme, degustácia trakovických vín, stavanie a váľanie mája s folklórnym programom pripraveným Janou Šipkovskou, zájazdy na Gardeniu do Nitry, prípadne Agrokomplex, vítanie leta táborákom a opekačkou, výjazdové zasadnutie výboru v záhradách u jednotlivých členov výboru, septembrová výstava ovocia, zeleniny a kvetov spojená s požehnaním úrody pri sv. omši, účasť na okresnej výstave ovocia a zeleniny v Trnave, organizácia okresného aktívu funkcionárov a slávnostné vianočné posedenie.

V súčasnosti, po 95 rokoch od založenia, pracuje výbor našej organizácie v zložení:

 • predseda: Ivan Šipkovský (vnuk Jozefa Šestáka),
 • podpredseda: Štefan Bališ,
 • tajomník: Ing. Miroslav Kocian,
 • hospodár: Jozef Bokor,
 • revízor: Miloš Martinovič,
 • členovia: Ing. Miroslav Novák, Štefan Blažo, Radoslav Bališ, Ladislav Krajčovič, Silvester Rajnic, Jozef Putera, Peter Janovič, Patrik Ščibravý.

Členskú základňu k 1.1.2020 tvorilo 67 členov.

Funkčne najstarší členovia v organizácii sú: Jozef Bučko (od roku 1968), Stanislav Pocisk (od roku 1969).

V aktuálnom roku 2020 si pripomíname 100 rokov od založenia Slovenskej ovocinárskej spoločnosti (SOS) a 95 rokov od vstupu Trakovíc na organizovanú slovenskú záhradkársku pôdu.

Členovia výboru zvolení na obdobie 2020 – 2025

foto 1

Zľava: Patrik Ščibravý, Jozef Putera, Štefan Bališ, Ivan Šipkovský, Radoslav Bališ, Štefan Blažo, Bc. Miloš Martinovič, Ing. Miroslav Novák, Ladislav Krajčovič, Jozef Bokor, Silvester Rajnic, Ing. Miroslav Kocian, Peter Janovič

foto 2

Zľava: Štefan Blažo, Ladislav Krajčovič, Peter Janovič, Jozef Bokor, Silvester Rajnic, Ivan Šipkovský, Štefan Bališ, Ing. Miroslav Kocian, Jozef Putera, Bc. Miloš Martinovič, Ing. Miroslav Novák, Radoslav Bališ, Patrik Ščibravý

História a súčasnosť

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Trakovice

Slovenský zväz záhradkárov je dobrovoľným, samostatným a nepolitickým združením záujemcov o záhradkársku činnosť vo všetkých jej formách (ovocinárstvo, zeleninárstvo, vinohradníctvo, kvetinárstvo, záhradníctvo).

Jeho poslaním je organizovať, zabezpečovať a rozvíjať záhradkársku činnosť, spolupracovať na tvorbe a ochrane životného prostredia, zastupovať, vyjadrovať a uspokojovať záujmy a potreby svojich členov a pomôcť vytvárať im podmienky na aktívny odpočinok.

Slovenský zväz záhradkárov (SZZ) sa v roku 1957 pretransformoval z predchádzajúcej – už niekoľko desaťročí trvajúcej Slovenskej ovocinárskej spoločnosti (SOS), ktorú založili pokrokoví slovenskí ovocinári v roku 1920.

V Trakoviciach sa organizovaná záhradkárska činnosť započala zriadením tzv. Panšule (ovocinárskej škôlky) a ustanovením Jozefa Šestáka za jej obhospodarovateľa. Podnety na tento proces boli jednak od štátu (1. ČSR), ktorý sa snažil o rozvoj zaostalého vidieku na Slovensku, a jednak od Karola Heidlera (člena ÚV SOS) a Pavla Šindela (správcu a učiteľa školy v Trakoviciach). Jozef Šesták bol po K. Heidlerovi a P. Šindelovi prvým Trakovičanom vstupujúcim do radov členstva SOS a neskôr aj prvým a dlhoročným predsedom Miestnej odbočky SOS (MO SOS) v Trakoviciach.

Od roku 1960 datujeme vznik novej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov (SZZ), ktorá však vznikla z pôvodnej (SOS) premenovaním v súlade so zmenami na republikovej úrovni.

História vzniku organizovaného záhradkárstva v Trakoviciach

Krátko po vzniku 1. ČSR, v roku 1920, bola na Slovensku založená Slovenská ovocinárska spoločnosť (SOS), ktorá položila základy organizovanej činnosti ovocinárov. Stalo sa tak na ovocinárskej výstave v Bratislave v roku 1920, kde sa stretli nadšenci zo všetkých kútov Slovenska. (100 rokov od založenia). Zakladajúcich členov bolo 78 a za 5 rokov ich počet vzrástol iba na 460, čo bolo zanedbateľné číslo. V ďalších rokoch však činnosť začala naberať na obrátkách, vďaka novému predsedovi Viktorovi Buchtovi a ostatným aktívnym členom ÚV SOS. Odbočiek po celom Slovensku. ako aj radových členov postupne pribúdalo.

Trakovice, ako malá, neznáma obec, vstúpila na organizovanú ovocinársku pôdu už od roku 1925, keď na podnet člena ÚV SOS - Karola Heidlera a vtedajšieho správcu rímsko-katolíckej ľudovej školy Pavla Šindela (pôvodom zo Žiliny) bol vyčlenený cca 40-árový pozemok pri Dudváhu (tzv. Panšula) na ovocnú škôlku a na jej obhospodárovanie získali mladého zapáleného ovocinára, zahradkára a neskôr aj včelára,rodáka z Trakovíc-Jozefa Šestáka, ktorý sa stal prvým a dlhoročným predsedom MO SOS v Trakoviciach (1925-1960).

SOS po svojom ustanovení začala vydávať odborný časopis Slovenské ovocinárstvo a od roku 1925 tak pravidelne, každý druhý mesiac, jedno číslo prichádzalo aj do Trakovíc J. Šestákovi. To boli základné predpoklady k získavaniu nových informácií, vedomostí a šíreniu poznatkov.

Jozef Šesták v Panšule vysádzal, štepil a obhospodaroval plánky a správca školy Šindel sem chodil so školopovinnými deťmi na praktickú výučbu ovocinárstva ale tiež záhradkárstva. Ovocinárska osveta sa šírila aj v radoch dospelých, a tak do SOS vstupovalo čoraz viac záujemcov, ktorí dali základ vzniku odbočky SOS v Trakoviciach po vzore veľkých miest (Trenčín, Prievidza, Hlohovec, Topoľčany, Nitra...) Známymi členmi spolku od prvých rokov boli Imrich Šoka, Augustín Gerinec a Vendelín Baroš. Intenzívnou spoluprácou členov SOS s ostatnými obyvateľmi dediny a so správou obce bol položený základ väčšiny ovocných alejí pozdĺž poľných a dopravných ciest, sprievodnej zelene pred domami, ale hlavne výsadieb v prídomových záhradách. Doteraz sa zachovali torzá čerešňových výsadieb na Maksavách (Linaje), hruškových pri malženickej ceste, lipy na cintoríne a aj jednotlivé stromy moruší, či marhúľ v súkromných záhradách. Dve viac ako 80-ročné hrušky rastú na pozemku bývalej rímsko-katolíckej ľudovej školy (teraz vedľa základnej školy smerom ku zbernému dvoru). Naša organizácia eviduje tieto pamätné stromy, označila ich informačnými tabuľkami a v ich blízkosti, v spolupráci s obecným úradom, vysadila dve mladé jablone starých krajových odrôd, vrúbľovaných na vysoko-kmenných podpníkoch (Krasokvet a Parména zlatá).

Najaktívnejšiu činnosť Miestna odbočka Slovenskej ovocinárskej spoločnosti (MO SOS) v Trakoviciach vykazovala od roku 1925 do rokov 1957 – 1960. K 24.1.1937 mala 12 členov: P. Šindel, J. Šesták, A. Gerinec, I. Šoka, V. Baroš, J. Lopašovský, Š. Jančovič, K. Hýbela, J. Komarňanský, M. Taraba, A. Lopašovský a A. Sitár. V tomto roku bola členská základňa porovnateľná (čo do počtu) s takými mestami, ako sú Piešťany a Hlohovec.

Za Slovenského štátu Panšulu viedol správca školy Ľudovít Hadry a po vojne 5 rokov (do roku 1950) správca školy Michal Tomašovič, už však na pozemku za školou (dnešný zberný dvor). Predsedom MO SOS bol až do r. 1960 Jozef Šesták (35 rokov).

V rokoch 1960 – 1962 Alexander Bučko, 1962 – 1964 Viliam Baroš, 1964 – 1966 opäť Jozef Šesták a od roku 1966 – 1995 Albert Blažo (zať Imricha Šoku a otec Štefana Blaža, súčasného člena výboru a predsedu vinárskej komisie (30 rokov), 1995 – 2010 Karol Cvíčela (15 rokov), 2010 – doteraz Ivan Šipkovský.

V roku 1960 mala organizácia 30 členov, v roku 1977 až 120 členov. Po nežnej revolúcii (1989) nastáva všeobecný úpadok záhradkárčenia, no našej organizácie sa našťastie nedotkol v takej výraznej miere ako v mnohých iných obciach a mestách po celom Slovensku. Vďaka neutíchajúcemu entuziazmu podpredsedu a neskôr predsedu Karola Cvíčelu a jeho kolegov vo výbore (Stanislav Pocisk, Albert Blažo, Karol Žemla, Valerián Mužila, Štefan Krajčovič, Ladislav Gula, Ivan Gula, Jozef Bokor a Jozef Bučko) organizácia neúnavne pokračovala v organizovaní výstav, zájazdov, poradenskej činnosti, ako aj v nábore nových členov a za pochodu sa dokázala pretransformovať na modernú spoločenskú zložku hodnú 21. storočia.

(Údaje sú prevzaté z publikácie: I. Šipkovský, Život v záhradách – 90 rokov trakovických záhradkárov, Tripsoft Trnava, 2015.)

Súčasnosť záhradkárskej organizácie v Trakoviciach

Od roku 2010 dochádza v našej organizácii k renesancii záhradkárskej činnosti. V zhode s medzinárodnými trendami sme nastúpili na novú cestu organizovania celospoločenských podujatí, návratu k tradíciám a folklóru a v základnej činnosti propagujeme trvalo udržateľný rozvoj a hospodárenie na ekologických princípoch. Vplyvom nových skúseností, prihliadnuc ku klimatickým zmenám, považujeme ekologizáciu záhradkárstva za nespornú prioritu súčasnosti a presadzovanie záhrad bez chémie nadobúda iný, životodarný rozmer.

Vo februári t. r. sa v našej organizácii konali voľby po piatich rokoch, ktoré tento nový nastupujúci trend nielen potvrdili, ale ho aj zvýraznili rozšírením o ďalších, ekologicky zmýšľajúcich členov výboru – Ing. Miroslava Kociana, Ing. Miroslava Nováka, Radoslava Bališa, Miloša Martinoviča a Patrika Ščibravého.

Rok 2020, hlavne jeho prvá polovica, je poznamenaná pandémiou koronavírusu a zákazom zhromažďovania väčšieho počtu ľudí. V dôsledku týchto a ďalších vládou nariadených obmedzení sme boli nútení zrušiť väčšinu našich už tradičných aktivít, resp. zabezpečovať ich bez účasti verejnosti. Tak sme (ako symbol) postavili aj zváľali máj na Pažiti (členovia výboru) a po čiastočnom uvoľnení bezpečnostných opatrení realizovali už skôr zabezpečený dvojdňový autobusový zájazd do tokajskej oblasti na východe Slovenska. Nevynechali sme ani výjazdové zasadnutie výboru v „Našej osade“ na upravenom pravom brehu Dudváhu.

K našim už zaužívaným a tradičným každoročným aktivitám patrí reprezentačný ples, brigáda ku Dňu Zeme, degustácia trakovických vín, stavanie a váľanie mája s folklórnym programom pripraveným Janou Šipkovskou, zájazdy na Gardeniu do Nitry, prípadne Agrokomplex, vítanie leta táborákom a opekačkou, výjazdové zasadnutie výboru v záhradách u jednotlivých členov výboru, septembrová výstava ovocia, zeleniny a kvetov spojená s požehnaním úrody pri sv. omši, účasť na okresnej výstave ovocia a zeleniny v Trnave, organizácia okresného aktívu funkcionárov a slávnostné vianočné posedenie.

V súčasnosti, po 95 rokoch od založenia, pracuje výbor našej organizácie v zložení:

 • predseda: Ivan Šipkovský (vnuk Jozefa Šestáka),
 • podpredseda: Štefan Bališ,
 • tajomník: Ing. Miroslav Kocian,
 • hospodár: Jozef Bokor,
 • revízor: Miloš Martinovič,
 • členovia: Ing. Miroslav Novák, Štefan Blažo, Radoslav Bališ, Ladislav Krajčovič, Silvester Rajnic, Jozef Putera, Peter Janovič, Patrik Ščibravý.

Členskú základňu k 1.1.2020 tvorilo 67 členov.

Funkčne najstarší členovia v organizácii sú: Jozef Bučko (od roku 1968), Stanislav Pocisk (od roku 1969).

V aktuálnom roku 2020 si pripomíname 100 rokov od založenia Slovenskej ovocinárskej spoločnosti (SOS) a 95 rokov od vstupu Trakovíc na organizovanú slovenskú záhradkársku pôdu.

Členovia výboru zvolení na obdobie 2020 – 2025

foto 1

Zľava: Patrik Ščibravý, Jozef Putera, Štefan Bališ, Ivan Šipkovský, Radoslav Bališ, Štefan Blažo, Bc.Miloš Martinovič, Ing. Miroslav Novák, Ladislav Krajčovič, Jozef Bokor, Silvester Rajnic, Ing. Miroslav Kocian, Peter Janovič

foto 2

Zľava: Štefan Blažo, Ladislav Krajčovič, Peter Janovič, Jozef Bokor, Silvester Rajnic, Ivan Šipkovský, Štefan Bališ, Ing. Miroslav Kocian, Jozef Putera, Bc.Miloš Martinovič, Ing. Miroslav Novák, Radoslav Bališ, Patrik Ščibravý

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 15. 7. 2024
zamračené 33 °C 21 °C
zamračené, slabý severný vietor
vietorS, 3.28m/s
tlak1014hPa
vlhkosť35%

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:91
TÝŽDEŇ:91
CELKOM:1017270