Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Daň z nehnuteľností

 Platné predpisy: Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
a VZN č. 7/2017 o dani z nehnuteľnosti  

Podať daňové priznanie obci Trakovice k dani z nehnuteľností v aktuálnom roku majú povinnosť 
-  vlastníci nehnuteľností – domov, bytov, pozemkov (ako sú stavebné pozemky, záhrady, dvory), ktorým v priebehu predchádzajúceho roka nastala zmena (predaj, prevod a prechod nehnuteľností, dedenie, darovanie, nadstavby a prístavby rodinných domov) už v podaných daňových priznaniach, 
-  noví vlastníci nehnuteľností, ktorí sa v predchádzajúcom roku stali vlastníkmi vyššie uvedených nehnuteľností. 
   Rozhodujúci termín pre vznik daňove povinnosti je vklad do katastra nehnuteľností je do 31.12. predchádzajúceho roka, 
-  vlastníci rodinných domov, ktorým končí 15–ročné oslobodenie novostavieb, 
-  v prípade vydaných stavebných povolení v predchádzajúcom roku aj zmena pozemkov na stavebné pozemky, kolaudácie domov, stavieb a budov, zmena účelu používania, napr. časť rodinného domu sa začala používať na podnikateľské účely a pod.. 

Daňové priznanie sú občania povinní doručiť na obecný úrad Trakovice - v termíne od 1.1. do 31.1. príslušného, aktuálneho roka

Vybavuje: Ľubica Kršková 
                telefón: 033/7434222, e-mail: lubica.krskova@trakovice.sk


Podanie daňového priznania je nie spoplatnené. 

PRIZNANIE K DANI ZO STAVIEB 
Smerodajný je údaj v katastri nehnuteľností. Na zaradenie stavieb do predmetu dane je rozhodujúci účel jej využitia k 1.1. zdaňovacieho obdobia 
- zastavaná plocha stavby (skutočná dĺžka stavby x šírka stavby), 
- počet nadzemných a podzemných podlaží, 
- ak stavba slúži na viacero účelov – napr. na bývanie a podnikateľskú činnosť, je potrebné rozčleniť podlahové plochy podľa tohto účelu používania, napr. stavba na bývanie, kancelárske priestory, 
- u stavieb, ktoré vlastník prenajal, je daňovníkom vlastník stavby. 

PRIZNANIE K DANI Z POZEMKOV 
Smerodajný je údaj v katastri nehnuteľností 
- výmera pozemku v m2, druh podľa evidencie v katastri nehnuteľností, 
- u prenajatých pozemkov je daňovníkom vlastník pozemku a nájomca pozemkov je daňovníkom iba vtedy, ak nájomný vzťah trvá najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností- daňovník preukáže tieto skutočnosti doložením listu vlastníctva. 

PRIZNANIE K DANI Z BYTOV 
Smerodajný je údaj v katastri nehnuteľností 
- výmera podlahovej plochy bytu vrátane pivnice, 
- byt alebo časť bytu, ktorý sa využíva k 1.1. zdaňovacieho obdobia na iný účel ako bývanie sa považuje za nebytový  priestor. 

SADZBY DANE 
Pre rok 2019 má Obec Trakovice  platné VZN č. 7/2017 ( tu ku stiahnutiu )

TLAČIVÁ 
Daňové priznanie sa podáva na tlačive MF SR .

Tlačivá  - Priznanie k dani z nehnuteľnosti -  tu ku stiahnutiu 

                Poučenie k vyplneniu daň. priznania - tu ku stiahnutiu

 Košieľka je jedna, prílohy sa líšia podľa toho, čo sa priznáva – daň zo stavieb, daň z bytov, daň z pozemkov, daň zo stavieb pre osobitné účely, t.j. rodinné domy, v ktorých sa aj podniká alebo polyfunkčné objekty. 
PRÍLOHY k daňovému priznaniu: 
- fotokópia listu vlastníctva, pri nehnuteľnosti nadobudnutej v priebehu predchádzajúceho roka je potrebné doložiť 
  fotokópiu napr. kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, notárskej zápisnice s vyznačením rozhodnutia o povolení vkladu
 do katastra, uznesenie o dedičstve s vyznačením právoplatnosti a pod. 

Výška dane sa daňovníkovi oznámi rozhodnutím, ktoré sa mu doručí do vlastných rúk. 

Daň za psa

Daňová povinnosť vzniká majiteľovi psa prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa. 
Daňové priznanie treba podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote aj zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie, resp. jeho alikvotnú časť (podľa počtu mesiacov príslušného zdaňovacieho obdobia). 
Daňovníkovi bude vydaná pre psa registračná zámka. 

Podmienky držania psov na území obce Trakovice upravuje VZN č. 1/2014, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Trakovice   tu ku stiahnutiu

Výška poplatku 
Je uvedená v platnom  VZN č. 3/2012 o miestnej dani za psa -  tu ku stiahnutiu 

Daňová povinnosť zaniká majiteľovi psa prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 
Zánik daňovej povinnosti (úhyn psa, krádež, utratenie, predaj a pod.) oznamuje daňovník najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. 
Správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 
Vybavuje: Ľubica Kršková
                 tel.: 033/7434222
                   e-mail: lubica.krskova@trakovice.sk