Obsah

Úmrtný list

Platné predpisy:  zákon č. 154/1994 Zb. o matrikách 

Úmrtný list vydáva matričný úrad tomu, kto vybavuje pohreb. 
Zápis do knihy úmrtia vykonáva ten matričný úrad, v ktorého obvode osoba zomrela. Ak sa nezistí miesto úmrtia, zápis vykoná matrika, kde sa zomrelá osoba našla.

Po zápise úmrtia do matriky sa pozostalým vydá úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb, ktorá sa odovzdá na príslušnom Úrade práce, soc. vecí a rodiny podľa posledného trvalého pobytu zosnulého. 
Na stiahnutie: vzor tlačiva – žiadosť o príspevok na pohreb (pdf) 

Potrebné doklady
- tlačivo List o prehliadke mŕtveho, vydáva a potvrdí  v troch exemplároch lekár, alebo príslušné zdravotnícke zariadenie 
- občiansky preukaz zosnulého, u cudzinca cestovný pas, prípadne povolenie na pobyt v SR 
- u osoby mladšej ako 15 rokov rodný list a občiansky preukaz zákonného zástupcu

Poplatok:  bez poplatku

Vybavuje: Soňa Janíková 
                   Matričný úrad 
                   tel: 033/7434222 
                   e-mail: sona.janikova@trakovice.sk