Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Pridelenie súpisného a orientačného čísla

Obec určuje stavbám súpisné a orientačné číslo. Čísla obstaráva obec na vlastné náklady. Tabuľky sú rovnakého vzoru. Súpisné číslo sa určuje každej budove. 

Platné predpisy: 
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (§ 2c) 
Vyhláška č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb. 

Potrebné doklady: 
Pre novostavby a stavby postavené po 1.10.1976 k vydaniu listiny o určení súpisného čísla je potrebné predložiť: 
- žiadosť o určenie súpisného čísla 
- právoplatné kolaudačné rozhodnutie 
- list vlastníctva k pozemku. 
Na stiahnutie: tlačivo –žiadosť o určenie súpisného čísla - tu ku stiahnutiu

                       tlačivo - žiadosť o zrušenie - zmenu súpisného čísla - tu ku stiahnutiu

                        tlačivo súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

                                                                                                              tu ku stiahnutiu

Pre stavby postavené pred 1.10.1976 k vydaniu oznámenia o určení súpisného čísla je potrebné predložiť 
- žiadosť o určenie súpisného čísla (viď. tlačivo na stiahnutie hore) 
- užívacie povolenie, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu alebo iný doklad, ktorým môže stavebník preukázať vlastníctvo k stavbe 
- kópiu katastrálnej mapy 
- čestné vyhlásenie overené notárskym úradom alebo matrikou – ak chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ  predloží čestné vyhlásenie, v ktorom musí byť uvedené, kto bol stavebníkom stavby, v ktorom roku bola stavba postavená a účel, pre ktorý je čestné vyhlásenie vydané. 

Na stiahnutie: tlačivo – čestné vyhlásenie -  tu ku stiahnutiu

Poplatok: bez poplatku 

Lehota:  do 30 dní 

Vybavuje:  Ľubica Kršková 
                    telefón: 033/7434222 
                    e-mail: lubica.krskova@trakovice.sk