Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Centrum voľného času                               

 

Súkromné centrum voľného času, Trakovice 10

Trakovice 10

919 33 Trakovice

e-mailová adresa: cvc@cvctrakovice.sk

telefón: 0907 32 74 74

riaditeľ : PaedDr. Rastislav Murín

Charakteristika SCVČ

Súkromné centrum voľného času, Trakovice 10 je nezisková organizácia, ktorá vytvára podmienky na mimoškolskú výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti a mládež v ich voľnom čase. Zriaďovateľom SCVČ je AST DENT, s.r.o. Hlohovec.

SCVČ sídli v budove Základnej školy s materskou školou v Trakoviciach. Svoju činnosť realizuje aj v budove materskej školy. Má zriadené alokované pracovisko v obci Žlkovce, kde využíva priestory základnej i materskej školy a v obci Malženice, kde využíva priestory Základnej školy s materskou školou v Malženiciach.

Hlavné oblasti činnosti

SCVČ zabezpečuje a organizuje výchovu a vzdelávanie detí, mládeže prostredníctvom záujmovej činnosti. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a lektori prostredníctvom :

 • pravidelnej činnosti v záujmových útvaroch (krúžkoch),

 • príležitostnej záujmovej činnosti formou jednorazových alebo cyklických podujatí,

 • individuálneho prístupu k talentovaným alebo zdravotne znevýhodneným deťom a mládeži,

 • spontánnej činnosti formou priebežnej ponuky rekreačných a oddychových aktivít na základe záujmu detí a mládeže,

 • prázdninovej činnosti formou stálych, putovných, víkendových táborov a sústredení,

 • záujmového servisu pre deti, mládež i dospelých,

 • športových, vedomostných, predmetových a talentových súťaží.

SCVČ pri organizovaní výchovno-vzdelávacích a záujmových podujatí spolupracuje s mnohými inštitúciami, ktoré sídlia v obci Trakovice a blízkom okolí.

SCVČ poskytuje metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi a mládežou školám a školským zariadeniam, občianskym združeniam vykonávajúcim činnosť zameranú na deti a mládež, ďalším právnickým alebo fyzickým osobám, ktoré o ňu požiadajú.

Priority

Hlavné priority SCVČ sú:

 • neustále skvalitňovať úroveň ponúkaných služieb a foriem činností a tým pozitívne ovplyvňovať deti a mládež a viesť ich k užitočnému využívaniu voľného času,

 • rozširovať priestor pre osvedčené i nové aktivity detí s rodičmi,

 • sprogresívniť spoluprácu so školami a poskytovať im metodickú a odbornú pomoc k problematike voľnočasových aktivít,

 • podporovať entuziazmus a aktivity detí a mladých ľudí v obci Trakovice a blízkom okolí,

 • vo väčšej miere využívať informačné a komunikačné technológie predovšetkým na propagáciu činnosti,

 • zmodernizovať technické vybavenie SCVČ, doplniť materiálne vybavenie priestorov pre tzv. „otvorené“ aktivity,

 • flexibilne reagovať na požiadavky detí, mládeže, rodičov, škôl a rôznych subjektov a to obsahovým zameraním ponuky mimoškolských aktivít.

 

ZÁUJMOVÉ ÚTVARY - KRÚŽKY


Oblasť - jazyky

Anglický jazyk

Základy anglického jazyka - Materská škola - mladšia skupina

Trakovice

Anglický jazyk

Základy anglického jazyka - Materská škola - staršia skupina

Trakovice

Anglický jazyk

Základy anglického jazyka - Materská škola - staršia skupina

Žlkovce

Anglický jazyk

Základy anglického jazyka - Materská škola - staršia skupina

Malženice

Francúzsky jazyk - Základná škola

Hravá forma výučby francúzskeho jazyka – básničky, pesničky, riekanky, hry. Prezentovanie kultúry a špecifík Francúzska

MalženiceOblasť - spoločenské vedyMalí novinári

Tvorba časopisu, základy fotografovania, vystupovanie pred kamerou, tvorba reportáží do školskej a obecnej TV.

Malženice

Krúžok zážitkových hier

Žiacky parlament, spoluúčasť na aktivitách a chode školy, spoluúčasť na riešení problémov v triednych kolektívoch, výchova k ľudským právam

Malženice

Slovenčina s úsmevom

Príprava na monitor a prijímacie skúšky na strednú školu trochu inak

TrakoviceOblasť - prírodné vedy

Krúžok mladých priateľov poľovníctva

Spoznávanie prírody a jej ochrana

Trakovice

Šikovný matematik

Príprava na monitor a prijímacie skúšky na strednú školu trochu inak

TrakoviceOblasť - kultúra a umenie

TRAKOVNÍČEK - divadelný krúžok

Divadelný krúžok pre deti a mládež

Trakovice

GATRIČKA - ľudový tanec

Zachovávanie starých zvykov, tradícií

Trakovice

FUNKY DANCE - moderný tanec

Hýbeme sa v rytme disco a hip-hop

Trakovice

Folklórny súbor

Spevácko-dramatický krúžok so zameraním na spev, folklór, ľudové zvyky a tradície Slovenska

Malženice

Krúžok hier a zábav

Rôzne hry a zábava pre deti a mládež

Žlkovce

Tanečný krúžok

Hýbeme sa v rytme hip-hop a zumby

Malženice

Výtvarný

Rôzne techniky práce s materiálom

TrakoviceOblasť - telovýchova a šport

Stolný tenis

Príprava na majstrovstvá škôl

Trakovice

Športový krúžok

V zdravom tele - zdravý duch

Trakovice

Streľba zo vzduchovej pušky

Základy streľby zo vzduchovej pušky

Trakovice

Futbal/Florbal

Príprava na majstrovstvá škôl

Trakovice

Futbal

Príprava na majstrovstvá škôl

Malženice

Gymnastika

Ohybnosť, presnosť a úsilie

Trakovice

Šach

Logika 

Trakovice

Všestranné deti

Trošku športu, informatiky a logiky v jednom

ŽlkovceOblasť - informatiky

Počítačová angličtina

Práca s výukovým CD v anglickom jazyku, práca s anglickými web stránkami.

MalženiceKluby

Klub Vareška

Varenie, pečenie jednoduchých koláčikov

Trakovice

Klub CVČ

Hry, zábava, disko, pohoda

Trakovice