Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN obce

Rok 2018

VZN č. 01/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Trakovice

neplatné - schválené nové VZN č. 02/2019

VZN 1 2018.pdf Stiahnuté: 296x | 24.07.2019

Rok 2017

VZN č. 04/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

vzn 042017.pdf Stiahnuté: 269x | 30.01.2018

VZN č.03/2017 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školu Trakovice

vzn 032017.pdf Stiahnuté: 415x | 23.07.2019

VZN č. 02/2017 o číslovaní stavieb na území obce Trakovice

vzn č.022017.pdf Stiahnuté: 350x | 28.09.2017

VZN 01/2017 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Trakovice

neplatné - schválené nové VZN č. 01/2018

vzn 01 2017 schv.pdf Stiahnuté: 249x | 24.07.2019

VZN č 08/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času

neplatné - schválené nové VZN č. 06/2018

vzn 08 2017.pdf Stiahnuté: 266x | 24.07.2019

VZN č 07/2017 o dani z nehnuteľností

neplatné - schválené nové VZN č. 6/2019

vzn 07 2017.pdf Stiahnuté: 430x | 30.01.2020

VZN č. 06/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

neplatné - schválené nové VZN č. 07/2018

VZN č. 06 2017.pdf Stiahnuté: 275x | 24.07.2019

VZN č 05/2017 Prevádzkovanie pohrebiska na území obce Trakovice

vzn 05 2017.pdf Stiahnuté: 307x | 30.01.2018

Rok 2016

VZN 7/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Trakovice

vzn 07 2016.pdf Stiahnuté: 259x | 28.09.2017

VZN 6/2016 o dani z nehnuteľností

neplatné - schválené nové VZN č. 07/2017

vzn 06 2016.pdf Stiahnuté: 282x | 12.02.2018

VZN 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce a centrách voľného času

neplatné - schválené nové VZN č. 08/2017

vzn 05 2016.pdf Stiahnuté: 232x | 12.02.2018

VZN 4/2016 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

neplatné - schválené nové VZN č. 03/2018

vzn 04 2016.pdf Stiahnuté: 369x | 11.06.2020

VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

neplatné - schválené nové VZN č. 06/2017

vzn 03 2016.pdf Stiahnuté: 293x | 24.07.2019

VZN 02/2016 o nakladani s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na územi obce Trakovice

vzn 02 2016.pdf Stiahnuté: 321x | 12.02.2018

VZN č. 01/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktore zriaďovateľom je obec Trakovice

neplatné - schválené nové VZN č. 01/2017

VZN 1 2016.pdf Stiahnuté: 92x | 24.07.2019

Rok 2015

VZN č. 04/2015 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trakovice

neplatné - schválené nové VZN č. 02/2018

vzn 04 2015.pdf Stiahnuté: 214x | 24.07.2019

VZN 03/2015 o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstarávaných z verejných prostriedkov

vzn 03 2015.pdf Stiahnuté: 283x | 28.09.2017

VZN 02/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhovom mieste a trhový poriadok v obci Trakovice

vzn 02 2015.pdf Stiahnuté: 250x | 28.09.2017

VZN č. 01/2015 Zmeny 03/2014 Územného plánu obce Trakovice

vzn 01 2015.pdf Stiahnuté: 291x | 23.07.2019

Stránka