Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN obce

Rok 2017

VZN č.03/2017 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školu Trakovice

vzn 032017.pdf Stiahnuté: 257x | 23.07.2019

VZN č. 02/2017 o číslovaní stavieb na území obce Trakovice

vzn č.022017.pdf Stiahnuté: 253x | 28.09.2017

VZN 01/2017 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Trakovice

neplatné - schválené nové VZN č. 01/2018

vzn 01 2017 schv.pdf Stiahnuté: 177x | 24.07.2019

Rok 2016

VZN 7/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Trakovice

vzn 07 2016.pdf Stiahnuté: 188x | 28.09.2017

VZN 6/2016 o dani z nehnuteľností

neplatné - schválené nové VZN č. 07/2017

vzn 06 2016.pdf Stiahnuté: 208x | 12.02.2018

VZN 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce a centrách voľného času

neplatné - schválené nové VZN č. 08/2017

vzn 05 2016.pdf Stiahnuté: 168x | 12.02.2018

VZN 4/2016 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

vzn 04 2016.pdf Stiahnuté: 231x | 28.09.2017

VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

neplatné - schválené nové VZN č. 06/2017

vzn 03 2016.pdf Stiahnuté: 208x | 24.07.2019

VZN 02/2016 o nakladani s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na územi obce Trakovice

vzn 02 2016.pdf Stiahnuté: 223x | 12.02.2018

VZN č. 01/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktore zriaďovateľom je obec Trakovice

neplatné - schválené nové VZN č. 01/2017

VZN 1 2016.pdf Stiahnuté: 37x | 24.07.2019

Rok 2015

VZN č. 04/2015 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trakovice

neplatné - schválené nové VZN č. 02/2018

vzn 04 2015.pdf Stiahnuté: 150x | 24.07.2019

VZN 03/2015 o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstarávaných z verejných prostriedkov

vzn 03 2015.pdf Stiahnuté: 225x | 28.09.2017

VZN 02/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhovom mieste a trhový poriadok v obci Trakovice

vzn 02 2015.pdf Stiahnuté: 183x | 28.09.2017

VZN č. 01/2015 Zmeny 03/2014 Územného plánu obce Trakovice

vzn 01 2015.pdf Stiahnuté: 203x | 23.07.2019

Rok 2014

VZN č.2/20104 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

vzn 2 2014.pdf Stiahnuté: 170x | 28.09.2017

VZN č 1/2014, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Trakovice

vzn 1 2014.pdf Stiahnuté: 187x | 23.07.2019

Rok 2013

VZN č. 03/2013, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu obce Trakovice

VZN č. 03 2013.pdf Stiahnuté: 43x | 23.07.2019

Rok 2012

VZN č. 4/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty, jadrové zariadenia.

vzn 4 2012.pdf Stiahnuté: 159x | 28.09.2017

VZN č 3/2012 o miestnej dani za psa

neplatné - schválené nové VZN č. 7/2019

vzn 3 2012.pdf Stiahnuté: 152x | 30.01.2020

Rok 2009

VZN č. 3/2009 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

vzn 3 2009.pdf Stiahnuté: 157x | 30.01.2020

Stránka