Trakovice - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

   

ZŠ s MŠ so sídlom Trakovice č. 362 je právny subjekt, ktorý vznikol v roku 2002 spojením ZŠ Trakovice a MŠ Trakovice. Materská škola je trojtriedna a je umiestnená v účelovej budove pavilónového typu s tromi pavilónmi, v ktorých sa nachádzajú tri herne, tri spálne, šatne a umyvárne s WC. 

Materiálno-technické vybavenie materskej školy je na dobrej úrovni. Neustále sa vybavuje moderným nábytkom, ktorý rešpektuje hygienické a vekové osobitosti detí. Materská škola má dostatok učebných pomôcok, telovýchovného náradia a náčinia, audiovizuálnej techniky a didaktickej techniky.

Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od dvoch do šesť rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dostatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. MŠ zabezpečovala aj inklúziu detí so špeciálno-výchovnými potrebami detí a bola zapojená do projektu:ING Šanca pre deti cez nadáciu SOCIA z charitatívneho fondu Lyon, ktorý bol práve zameraný na podporu integrovaného vzdelávania detí so zdravotným postihnutím. Pri vnímaní predškolskej výchovy a vzdelávania vychádzame z požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu, Školského vzdelávacieho programu: “Zdravé a šťastné dieťa“.

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravensti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie sa do skupiny kolektívu. Našou prioritou, je aby dieťa v MŠ bolo šťastné, pripravené na život v spoločnosti, aby výchova v materskej škole bola veľmi blízka výchove detí v rodine. Snažíme sa deťom vytvárať zároveň také prostredie, aby sa u detí mohli rozvíjať návyky súvisiace so zdravým životným štýlom. Základnou koncepciou našej materskej školy je tvorivo-humanistická teória výchova a vzdelávania. Do štvorca alebo kolesa potrieb malého dieťaťa, ktorými sú nad fyziologickými potrebami potreby bezpečia, potreby spolunáležitosti, potreby uznania, potreby sebarealizácie by malo pedagogické úsilie správne smerovať, zvlášť v detskom veku. Z univerzálnej platnosti a hierarchie nám vyplýva, že všetky tieto potreby dieťaťa sú všade prítomné a pre pocit pohody a pre zdravie je potrebné dbať, aby boli prítomné všetky podmienky pre ich komplexné uspokojovanie. Našu prácu zameriavame  na prioritné vytváranie slobodného a láskyplného prostredia, nakoľko sa dieťa zdržiava v Mš podstatnú časť dňa. Potrebu lásky a porozumenia má človek v každom veku, ale pre dieťa predškolského veku je to potreba, ktorej uspokojovanie sa nedá ničím iným nahradiť.