Obsah

Zápisnica z rokovania Prípravného výboru Jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) v k.ú. Trakovice, lokalita "Pri ihrisku" konaného dňa 9.7.2018 za účelom prerokovania navrhnutého obvodu JPÚ v prebiehajúcom v zmysle § 7 ods. 8 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov     

                                                                                                                    tu ku stiahnutiu