Obsah

Zápisnica z rokovania konaného dňa 20.6.2018 na Obecnom úrade v Trakoviciach vo veci prerokovania náležitostí prípravného konania o Jednoduchých pozemkových úpravách v k.ú. Trakovice, lokalita "Pri ihrisku", podľa §7 ods. 4 a 7 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov        tu ku stiahnutiu