Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rekonštrukcia MŠ Trakovice

 

Zateplenie MŠ  Trakovice

Základné informácie o projekte:

Názov projektu:    Rekonštrukcia MŠ Trakovice

Kód ITMS2014+:    310040A609

Prijímateľ:        Obec Trakovice

Trakovice 38, 919 33 Trakovice, Slovenská republika

Miesto realizácie:    NUTS II Západné Slovensko, Trakovice

Poskytovateľ:    Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Implementačná agentúra: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Operačný program:    OP Kvalita životného prostredia

Prioritná os:    4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ:    4.3.1Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Kód výzvy:        OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu:    02/2016-01/2018

 

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:

Celková výška oprávnených výdavkov:    208 786,37 EUR

Maximálna výška NFP (95%):         198 247,05 EUR

Výška spolufinancovania (5%):         10 439,32 EUR

 

Stručný popis a cieľ projektu:

Predmetom projektu je zateplenie budovy Materskej školy nachádzajúcej sa v intraviláne obce Trakovice. Táto budova bola postavená v 70-tych rokoch minulého storočia a vybudovaná bola v tradičnej technológii. Aktuálna prevádzka budovy je po energetickej stránke neefektívna (z pohľadu energetickej náročnosti objektu je predpoklad zaradenia budovy podľa energetického auditu do energetickej triedy F).

Predkladaný projekt rieši zateplenie tohto objektu (obvodového plášťa a strechy), osadenie rekuperačnej jednotky a vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy. Uvedené úpravy vyplývajú z uskutočneného energetického auditu a z podmienok uvedených vo výzve na predkladanie projektov.

Po realizácii aktivít projektu bude v zmysle energetického auditu a tepelno-technického posudku budova materskej školy spĺňať predpoklady minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy a z pohľadu mernej spotreby energie na vykurovanie existuje predpoklad zaradenia do energetickej triedy B.

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

       

Plagát 1

Plagát 2 

Plagát 3 

Farebná vizualizácia    MŠ