Navigácia

Výber jazyka

Obsah

BRO - Kompostovisko

 

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľnéhokomunálneho odpadu v obci Trakovice

 

Základné informácie o projekte:

Názov projektu:        Zhodnocovanie biologicky rozložiteľnéhokomunálneho odpadu v obci Trakovice

Kód ITMS2014+:        310011B555

Prijímateľ:                  Obec Trakovice

Trakovice 38, 919 33 Trakovice, Slovenská republika

Miesto realizácie:      NUTS II Západné Slovensko, Trakovice

Poskytovateľ:            Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Implementačná agentúra: Slovenská agentúra životného prostredia

Operačný program:  OP Kvalita životného prostredia

Prioritná os:               1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ:           1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania  vzniku odpadov

Kód výzvy:                 OPKZP – PO1 – SC111 – 2016 – 11

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu:  1/2017-12/2017

Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom:   15.12.2016

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí  NFP:

Celková výška oprávnených výdavkov:          278 202,90EUR

Maximálna výška NFP (95%):                      264 292,75 EUR

Výška spolufinancovania (5%):                      13 910,15EUR

 

Stručný popis a cieľ projektu:

Projekt sa plánuje uskutočniť v obci Trakovice a zameraný je na všetkých jeho 1532 obyvateľov. Obec má schválené VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. V obci sa vykonáva triedený zber odpadov. V súčasnosti v obci neexistuje obecné kompostovisko a ani nemá k dispozícií potrebné technické vybavenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Realizácia projektu pozostáva z výstavby malej kompostárne v obci, t.j.kompostárne určenej výlučne na

zelený odpad, ktorej ročná kapacita neprevyšuje 100t a z nákupu potrebnej techniky ako sú traktor, čelný nakladač,traktorový nákladný  príves,kompostovací voz,  štiepkovač a pod.

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

 Plagát

plagát 2