Navigácia

Výber jazyka

Obsah

BRO - Kompostovisko

 

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľnéhokomunálneho odpadu v obci Trakovice

 

Základné informácie o projekte:

Názov projektu:        Zhodnocovanie biologicky rozložiteľnéhokomunálneho odpadu v obci Trakovice

Kód ITMS2014+:        310011B555

Prijímateľ:                  Obec Trakovice

Trakovice 38, 919 33 Trakovice, Slovenská republika

Miesto realizácie:      NUTS II Západné Slovensko, Trakovice

Poskytovateľ:            Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Implementačná agentúra: Slovenská agentúra životného prostredia

Operačný program:  OP Kvalita životného prostredia

Prioritná os:               1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ:           1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania  vzniku odpadov

Kód výzvy:                 OPKZP – PO1 – SC111 – 2016 – 11

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu:  1/2017-12/2017

Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom:   15.12.2016

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí  NFP:

Celková výška oprávnených výdavkov:          278 202,90EUR

Maximálna výška NFP (95%):                      264 292,75 EUR

Výška spolufinancovania (5%):                      13 910,15EUR

 

Stručný popis a cieľ projektu:

Projekt sa plánuje uskutočniť v obci Trakovice a zameraný je na všetkých jeho 1532 obyvateľov. Obec má schválené VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. V obci sa vykonáva triedený zber odpadov. V súčasnosti v obci neexistuje obecné kompostovisko a ani nemá k dispozícií potrebné technické vybavenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Realizácia projektu pozostáva z výstavby malej kompostárne v obci, t.j.kompostárne určenej výlučne na

zelený odpad, ktorej ročná kapacita neprevyšuje 100t a z nákupu potrebnej techniky ako sú traktor, čelný nakladač,traktorový nákladný  príves,kompostovací voz,  štiepkovač a pod.

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

 Plagát

plagát 2 

fotoP4050581.JPG (1.62 MB)P4050582.JPG (1.61 MB)PA040046.JPG (1.99 MB)PA040047.JPG (2.04 MB)PA040048.JPG (1.98 MB)PA040049.JPG (1.97 MB)PA040050.JPG (2.17 MB)PA040051.JPG (2.08 MB)PA040052.JPG (2.08 MB)PA310161.JPG (1.59 MB)PB210102.JPG (2.04 MB)PB210103.JPG (2 MB)PB210104.JPG (2.08 MB)PB210105.JPG (1.88 MB)PB210106.JPG (1.81 MB)PB210107.JPG (2.22 MB)PB210108.JPG (1.83 MB)PB210109.JPG (2.17 MB)