Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Kamerový systém v obci Trakovice

 Vybudovanie kamerového systému v obci Trakovice

Žiadosť bola  podaná  na Ministerstvo vnútra  v roku 2014 

Hlavným cieľom projektu je eliminovať a zabraňovať páchaniu trestnej činnosti vo vybraných lokalitách obce a to predovšetkým, kde je väčšia koncentrácia a pohyb občanov. Vybudovaním kamerového systému je  snaha potláčať a posilňovať dozor nad verejným poriadkom. Týmto spôsobom bude zabezpečená ochrana zdravia a majetku obyvateľov a tiež majetku fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území obce. Vybudovanie kamerového systému v obci vychádza z požiadaviek Obecného úradu, Obo PZ Leopoldov, ale i z požiadaviek samotných občanov, ktorí žiadajú o inštalovanie kamier v lokalitách možného výskytu páchania protispoločenskej a trestnej činnosti. Projekt v rámci primárnej prevencie mal riešiť vybudovanie kamerového systému vo vopred vytypovaných lokalitách:

-    na vstupe a na výstupe z obce

-    pri vybudovaných nájomných bytovkách

-    pri futbalovom a detskom ihrisku

-    pri vstupe do obce z poľnej ceste od Hájov

Monitorovacie miesta sú napojené na obslužné pracovisko na obecnom úrade s 24 hodinovou nepretržitou prevádzkou. Rozšírenie kamerového systému nebude vyžadovať prijatie nového zamestnanca na plný alebo čiastočný pracovný úväzok. Od zamýšľaného vybudovania kamerového systému očakávame, že občania našej obce, ale i občania zdržujúci a pohybujúci sa po obci budú si vedomí nainštalovaného kamerového zariadenia Z tohto dôvodu sa nebudú dopúšťať páchania kriminality, respektíve inej protispoločenskej činnosti, pričom sú tak i zároveň informovaní o ochrane svojho majetku pred nezákonným konaním ostatných.

Z pôvodného zámeru sa nám podarilo inštalovať iba 3  kamery na vstupe a výstupe z obce 

Kamery sú vybavené automatickým prepínaním denného a nočného režimu. V priestore obslužného pracoviska  je inštalované záznamové zariadenie a LCD monitor, do ktorého je privádzaný signál z kamerového systému. Zakúpené zariadenie, počítač je určený na obsluhu a zálohovanie zaznamenaných videozáznamov v zmysle zákona.

 V zmysle zmluvy bude do každej domácnosti v mesiaci apríl 2015  distribuovaný leták  o kamerovom systéme v obci Trakovice 

 Celkové náklady na  projekt  10 084,68 €

 Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej Republiky pre prevenciu kriminality vo výške  8 000,00 € .

Náklady na kamerový systém hradené z rozpočtu obce Trakovice  2 084,86 € 

 Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej Republiky pre prevenciu kriminality .

 

kamerový systémkamerový systém

kamerový systémkamerový systém

Ing. Ľudovít Tolarovič – starosta obce