Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rekonštrukcia cesty za OcÚ Trakovice

 

Najväčšou investičnou akciou v r. 2013 bola Rekonštrukcia chodníkov a miestnej komunikácie za Obecným úradom Trakovice. Plánované investičné náklady boli plánované vo výške 110 tisíc €. Skutočne vynaložené náklady vrátane prác naviac (cesta vedľa p. Milana Gulu, cesta pri rodinných domoch od p. Chorváta až po p. Laboša) bola vo výške 109 tisíc €k. Celá akcia bola skolaudovaná dňa 23.10.2013 rozhodnutím č 410/2013-MS. Vzhľadom na to, že v poslednom období na uvedenej komunikácii začínajú niektorí obyvatelia nedodržiavať optimálnu rýchlosť, bol požiadaný Dopravný inšpektorát o schválenie možnosti osadenia spomaľovačov rýchlosti. Dotknutí občania na tejto ulici, ale aj na ulici pri TJ Trakovice súhlasili s osadením spomaľovačov. Myslím si, že na základe ich súhlasu bude DI našu požiadavku akceptovať. Zároveň spolu s osadením spomaľovačov bude schválený aj plán dopravného značenia v obci Trakovice. V rozpočte na r. 2014 sú na tieto akcie plánované potrebné finančné prostriedky.