Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Bola nám poskytnutá podpora formou dotácie z Enviromentálneho fondu rozhodnutím ministra životného prostredia SR vo výške 21.780,00 € na projekt Dažďová kanalizácia pri ihrisku Trakovice.Realizovaním tohto projektu príde k odvedeniu dažďovej vody pri búrkach z ulice pri ihrisku do Vanigovského kanála. Bude osadených 5 vsakovacích šácht prepojených potrubím s priemerom DN 300 mm v celkovej dĺžke 186 m. Hĺbka vsakovacích šácht osadených na štrkovej vrstve so štrkom 16/32 mm je 3m Vyústenie bude do Vanigovského kanála . Týmto aktom sa jestvujúci trativodný kanál zruší a priestor sa môže využiť na iné obecné aktivity, pretože iba táto časť pozemku je v majetku obce.Rozmiestnenie šácht zodpovedá budúcej výstavbe tenisových kurtov. Celkové schválené náklady na akciu sú vo výške 21.780,00 € pričom z rozpočtu obce sa bude hradiť iba 1.089,00 € . Taktiež táto akcia bude musieť byť ukončená do konca roku 2012. Stavenisko   sme odovzdali spoločnosti Prospect Nové Zámky zodpovednej za realizáciu diela. Predpokladaný termín realizácie 04-05/2012

Dažďová kanalizácia pri ihrisku TrakoviceDažďová kanalizácia pri ihrisku TrakoviceDažďová kanalizácia pri ihrisku Trakovice  Dažďová kanalizácia pri ihrisku Trakovice  Dažďová kanalizácia pri ihrisku Trakovice  Dažďová kanalizácia pri ihrisku Trakovice  Dažďová kanalizácia pri ihrisku Trakovice  Dažďová kanalizácia pri ihrisku Trakovice  Dažďová kanalizácia pri ihrisku Trakovice  Dažďová kanalizácia pri ihrisku Trakovice  Dažďová kanalizácia pri ihrisku Trakovice