Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN obce

Rok 2018

VZN č. 1/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Trakovice

VZN 1 2018.pdf Stiahnuté: 21x | 13.03.2018

Rok 2017

VZN 01/ 2017 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriadovateľom je obec Trakovice

vzn 01 2017 schv.pdf Stiahnuté: 48x | 28.09.2017

VZN č. 02/2017 o číslovaní stavieb na území obce Trakovice

vzn č.022017.pdf Stiahnuté: 54x | 28.09.2017

VZN č.03 2017 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školu Trakovice

vzn 032017.pdf Stiahnuté: 33x | 30.01.2018

VZN č. 04/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

vzn 042017.pdf Stiahnuté: 49x | 30.01.2018

VZN č 05/2017 Prevádzkovanie pohrebiska na území obce Trakovice

vzn 05 2017.pdf Stiahnuté: 45x | 30.01.2018

VZN č. 06/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 06 2017.pdf Stiahnuté: 23x | 30.01.2018

VZN č 07/2017 o dani z nehnuteľností

vzn 07 2017.pdf Stiahnuté: 58x | 30.01.2018

VZN č 08/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na uzemí obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času

vzn 08 2017.pdf Stiahnuté: 44x | 30.01.2018

Rok 2016

VZN 02/2016 o nakladani s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na územi obce Trakovice

vzn 02 2016.pdf Stiahnuté: 47x | 12.02.2018

VZN 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

neplatné - schválené nové VZN č. 06/2017

vzn 03 2016.pdf Stiahnuté: 46x | 12.02.2018

VZN 4/2016 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

vzn 04 2016.pdf Stiahnuté: 53x | 28.09.2017

VZN 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce a centrách voľného času

neplatné - schválené nové VZN č. 08/2017

vzn 05 2016.pdf Stiahnuté: 61x | 12.02.2018

VZN 6/2016 o dani z nehnuteľností

neplatné - schválené nové VZN č. 07/2017

vzn 06 2016.pdf Stiahnuté: 46x | 12.02.2018

VZN 7/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Trakovice

vzn 07 2016.pdf Stiahnuté: 58x | 28.09.2017

Rok 2015

VZN 01/2015Zmeny 03/2014 Územného plánu obce Trakovice

vzn 01 2015.pdf Stiahnuté: 47x | 28.09.2017

VZN 02/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhovom mieste a trhový poriadok v obci Trakovice

vzn 02 2015.pdf Stiahnuté: 37x | 28.09.2017

VZN 03/2015 o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstarávaných z verejných prostriedkov

vzn 03 2015.pdf Stiahnuté: 59x | 28.09.2017

VZN 04/2015 výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trakovice

vzn 04 2015.pdf Stiahnuté: 47x | 28.09.2017

Rok 2014

VZN č 1/2014 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Trakovice

vzn 1 2014.pdf Stiahnuté: 55x | 28.09.2017

Stránka